תקנון

תקנון בית ספרי

בית החינוך 'רבי עקיבא' מחנך בדרכו של רבי עקיבא לערכים, ליראת שמים ואהבת תורה, כשבמרכז עומד הכלל החשוב והיסודי של "ואהבת לרעך כמוך". לשם כך אנו עמלים לייצר בבית ספרנו  אקלים חינוכי מיטבי היוצרל סביבת איכותית- שמחה מוגנת ובטוחה.

התקנון מציג את ההתנהגויות המצופות  ומדרג תגובות במקרה של הפרתן.

במקביל אנו מקיימים בבית ספרנו תוכנית חינוכית לעידוד, חיזוק ולהטמעת מידות והתנהגויות רצויות.

התנהגויות מצופות

מדרג תגובות במקרה של הפרתן

1.  ציות להוראות של צוות ביה"ס:

v      התלמיד ינהג בכבוד ובנימוס כלפי כלל הצוות החינוכי וישמע להוראותיו. 

פעם 1

שיחה עם התלמיד, אזהרה בע"פ ויידוע הורים.

(במקרי קיצון חריגים יתקיים מעבר לתגובה 3.)

פעם 2

מכתב אזהרה  המחייב חתימת הורים. 

פעם 3

שיחה טלפונית ומכתב  המזמן את ההורים לשיחה . התלמיד יורחק מהכיתה (לכיתה מקבילה או שכבה מעל) ויבצע משימה

פעם 4

השעיה מביה"ס  וקבלת משימה חינוכית  לביצוע בבית, זימון הורים לשיחה לאחר החזרה מההשעיה.

במקרה של התנהגות לא נאותה חוזרת ונשנית: 

v      כינוס צוות בין מקצועי לדיון ובניית תכנית חינוכית –  אישית

v      התניית השתתפות בסיור/בטיול עתידי בליווי מבוגר בהתראה של 10 ימים  מראש.

v      מניעת השתתפות בפעילות עתידית וקביעת פעילות חלופית לתלמיד.

מתן ביטוי בתעודה: התייחסות בסעיף התנהגות.

2. הופעה בתלבושת אחידה  / הופעה הולמת

v      התלמיד יגיע לביה"ס בתלבושת אחידה, בהופעה צנועה ובתספורת ההולמת את רוח ביה"ס: בנים תספורת אחידה בכל הראש, בנות שיער אסוף.

v      בנים – כיפה.  בנות – חצאית מכובדת ושרוול מכובד.

v      בימי טיולים- חולצה עם סמל ביה"ס, בראשי חודשים-  חולצה לבנה ובשאר הימים - בצבעים שונים עם סמל ביה"ס. בימות החורף- סווטצ'ר עם סמל.

פעם 1

רישום בדף מעקב  ואזהרה בעל פה.

פעם 2

הודעה בכתב להורים  , כולל החתמת ההורים.

פעם 3

מתן ביטוי בתעודה: הורדת ציון בסעיף הגעה בתלבושת

במקרים חוזרים ונשנים :

הזמנת התלמיד והוריו לשיחה עם מחנכת הכיתה.

3. כללים להתנהגות נאותה בזמן השיעור ולקיחת אחריות לימודית .

v      התלמיד יקבל את פני המורה בקימה .

v      יש להישמע להוראות המורה בכיתה בזמן השיעור

פעם 1

רישום בדף מעקב ואזהרה בעל פה.

פעם 2

שיחת בירור עם המחנכת/המורה, עדכון הורים בשיחה טלפונית.

פעם 3

הודעה בכתב להורים, כולל החתמת ההורים.

v  במידה והתלמיד ימשיך לגלות התנהגות בלתי נאותה יוזמנו התלמיד והוריו לשיחה עם המורה והמחנכת.

v      התלמיד יכין ש"ב ויביא את הציוד הנדרש לשיעור.

v      התלמיד יבצע מטלות הניתנות בשיעור.

v      יש להקפיד על תפקוד לימודי.

פעם 1

שיחת בירור עם המחנכת / המורה  והשלמת המטלות החסרות.

v       

פעם 2

רישום בדף מעקב, אזהרה בעל פה והשלמת המטלות החסרות.

פעם 3

הודעה בכתב להורים , כולל החתמת ההורים והשלמת המטלות החסרות.

v      במידה והתלמיד ימשיך לגלות חוסר אחריות לימודית יוזמנו התלמיד והוריו לשיחה עם המחנכת, לצורך בירור וטיפול מתאים.

v      הישגיו הלימודיים והכנת שיעורי בית, יבואו לידי ביטוי בציוניו בתעודה.

v      תלמיד הנוהג באלימות חוזרת/קשה במיוחד - יושעה עפ"י שיקול דעת הצוות החינוכי ובאישור מנהל ביה"ס.

v      חובה לעדכן הורים על יום ההשעיה.

4.מניעת אלימות מילולית ופיזית.

v      התלמיד ימנע מאלימות פיזית ומילולית

v      התלמיד ישמור על לשון נקיה ויתנהג בכבוד כלפי הזולת.

v      התלמיד ינהג בדרך ארץ ובכבוד כלפי כל באי ביה"ס.

5.  איסור שימוש בטלפונים ניידים.

v      תלמיד המביא פלאפון לביה"ס ישאירו מכובה לאורך כל יום הלימודים בתוך הילקוט.

v      תלמיד שזקוק  לקשר טלפוני עם הוריו יקבל אישור מהמורה וייגש למזכירות.

פעם 1

תלמיד שימצא ברשותו פלאפון דלוק יפקידו אצל המורה עד לסוף יום הלימודים.

פעם 2

על התלמיד ייאסר להביא פלאפון לביה"ס והמכשיר יוחזר להורים בלבד בסוף יום הלימודים.

v      בכל מקרה של הבאת המכשיר,  ביה"ס אינו אחראי לנזק שייגרם לו, לאבדנו או גנבתו.

 

התנהגויות מצופות

מדרג תגובות במקרה של הפרתן

ביה"ס משקיע בחזות וטיפוח ביה"ס כחלק מאקלים מיטבי,

התלמידים יהיו שותפים בעיצוב וטיפוח הכיתה.

6.  שמירה על הסביבה ועל חזות ביה"ס.

v      התלמיד יקפיד על סביבת לימודים נקייה ומסודרת.

v      התלמיד ישמור על רכוש ביה"ס ועל סביבתו.

v      התלמיד ישמור על ניקיון מגרשי ביה"ס, המסדרונות וחדרי השירותים.

פעם 1

שיחת בירור עם התלמיד , תיעוד בתיק אישי. יידוע הורים טלפונית עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה.

פעם 2

הודעה בכתב להורים , כולל החתמת ההורים. עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה.

בכל מקרה של פגיעה ברכוש יוטל תשלום שווה ערך לנזק.

במקרים חוזרים ונשנים ביטוי בתעודה: הורדת הערכה בסעיף התנהגות.

במקרה של אי הסכמה לתשלום שלא מסיבות כלכליות: התייעצות בית ספרית, הזמנת ההורים ודיון על ההתנגדות.

7. השתתפות בטקסים ובפעילויות בית ספריות.

v      השתתפות בטקסים ובפעילויות חובה- פנים וחוץ בית ספריות, הן חלק מביה"ס.

v      הנוכחות וכללי ההתנהגות בכל הפעילויות הנ"ל מחייבים.

v      במקרה של היעדרות יש ליידע את המחנכת מראש.

שיחת ברור עם התלמיד, תיעוד תיק אישי.

מדרג התגובות יהיה זהה למדרג התגובות בכלל 2,3 

8.  נוכחות

v      התלמיד יגיע לביה"ס בצורה סדירה ורציפה .

v      יש לידע את מחנכת הכתה על היעדרות מתוכננת.

v      יש להביא אישור בכתב/אישור רפואי על כל היעדרות מביה"ס.

השלמת החומר הלימודי מוטלת על התלמיד ובאחריותו.

במקרים של היעדרות ממושכת – דיווח להורים ולקצינת ביקור סדיר.

מתן ביטוי בתעודה: התייחסות בסעיף חיסור.

9.  עמידה בזמנים

v      תחילת יום הלימודים בשעה 8:00

v      תלמיד שיגיע באיחור ייכנס לכיתה עם פתק מהוריו המסביר את סיבת האיחור.

v      שער ביה"ס יינעל בשעה 8:30 וייפתח לתלמידי ביה"ס באישור המזכירות.

v      התלמיד יקפיד להיכנס לשיעורים מיד בתום ההפסקה.

v      בתום יום לימודים הורים שאוספים את ילדיהם – מתבקשים להגיע בזמן ולהיכנס אך ורק בהישמע הצלצול.

במקרים של איחור בהגעה לביה"ס :

פעם 1

רישום ביומן, ואזהרה בעל פה.

v       

פעם 2

הודעה בכתב להורים , כולל החתמת ההורים.

פעם 3

שיחה עם התלמיד והוריו ומחנכת הכיתה.

פעם 4

במקרים חוזרים ונשנים הזמנת התלמיד והוריו לשיחה ודיווח לקצינת ביקור סדיר.

מתן ביטוי בתעודה

במקרים של איחור בכניסה לשיעור : 

פעם 1

שיחת בירור ורישום האיחור ע"י המורה

פעם 2

הודעה בכתב להורים , כולל החתמת ההורים.

פעם 3

גיבוש תכנית לתלמיד לחיזוק אחריותו בנושא עמידה בלוחות זמנים.

10.  איסור שוטטות בביה"ס.

תלמיד לא יצא מהכיתה ללא רשות המורה ולא ישוטט במרחבי ביה"ס.

פעם 1

שיחת בירור  עם התלמיד , אזהרה בעל פה ,יידוע הורים טלפונית. השלמת החומר הנלמד בכתה.

פעם 2

הודעה בכתב להורים , כולל החתמת ההורים. השלמת החומר הנלמד בכתה ותיעוד בתיק האישי.

פעם 3

הזמנת התלמיד והוריו לשיחה עם מחנכת הכתה ומנהל ביה"ס.

במקרים חוזרים ונשנים:

v      כינוס ועדה בין מקצועית בית ספרית שתדון בתפקודו של התלמיד ותבנה יחד עם התלמיד תכנית אישית.

v      דיווח לפיקוח, לרשות העירונית ולקצינת ביקור סדיר.

11. אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט :

v      יש להתנהג בכבוד לזולת גם דרך הרשת.

v      יש להתנהל עפ"י כללי הבטיחות הנלמדים במהלך שיעורי מוגנות ברשת.

v      במהלך השיעור השימוש באינטרנט יתבצע רק באישור המורה ולצרכי למידה.

v      מדרג התגובות יהיה זהה למדרג  התגובות בזמן אי ציות לצוות ושימוש באלימות. ( ראה לעיל  כלל  3,6)

12. שחרורים מביה"ס:    

v      תלמיד שצריך להשתחרר במהלך יום לימודים יצא אך ורק באישור כתוב של המחנך/המורה המלמד בכיתה ובליווי הוריו/מבוגר, שיחכו לו בשער ביה"ס.

13. ארוחות: רצוי לתכנן עם הילד מראש את הארוחות ליום הלימודים ולשתף אותו בהכנה.

                       מומלץ לשלוח עם התלמידים ארוחת בוקר /ארוחת צהריים מזינה  ובריאה (לא ממתקים) החל מהבוקר. 

                       הבאת ארוחת צהריים במהלך היום- תימסר לשומר. התלמיד יגיע לשומר לקחת את הארוחה.    

                       בהפסקת האוכל יש לשהות בכיתה ולאכול ליד השולחן עם מפית ומגבת.

                       חל איסור מוחלט על חימום אוכל לתלמיד בביה"ס
.